รับจัดฝึกอบรม เป็นวิทยากรรับเชิญ ที่ปรึกษา ด้านเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า

สำหรับผู้สนใจที่เป็นองค์กร

ศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี (TiiD Design and Innovation Center) มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์ในสาขาเครื่องหนัง เราผ่านงานจัดฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานของรัฐมามากมาย เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด ทั้งงานประเภทจ้างเหมาและเป็นวิทยากรรับเชิญ 

เรามีบริการรับจัดฝึกอบรม เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา ด้านการออกแบบและผลิตรองเท้า กระเป๋า เครื่องหนังทุกชนิด ให้กับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ โดยทีมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากความสามารถ

1. อ. เทอดธรรม มงคล, อดีตผู้บริหารโรงงานรองเท้า, ผู้ก่อตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทีไอไอดี, อาจารย์สอนออกแบบและผลิตรองเท้า, เจ้าของแบรนด์รับตัดรองเท้า TMD Premium Footwear 

2. อ.ไชยันต์ ไชยสอง, ที่ปรึกษา นักออกแบบ และวิทยากรมืออาชีพด้านรองเท้า กระเป๋า

3. อ. สรชัช ฤทธิรงค์, ครูสอนวิชาเครื่องหนังประสบการณ์ 38 ปี อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

เราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอกสถานที่ เรามีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สามารถเขียนหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน และยังรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

 


 

ทีมงาน TiiD ไปสอนการทำรองเท้าแตะและตกแต่งกระเป๋าให้กับชาวบ้านที่จังหวัดนครปฐม

  

    

  

ขอขอบคุณเซ็นทรัลกรุ๊ปที่ให้ความไว้วางใจว่าจ้างทีมงานของ TiiD ไปสอนเทคนิคการตกแต่งกระเป๋าในวันที่ 18 และสอนทำรองเท้าแตะในวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2561 ให้กับชาวบ้านที่ วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ชาวบ้านที่นี่มีความชำนาญในการนำผักตบชวาซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสานทำกระเป๋ารูปทรงต่างๆ และมีการทำรองเท้าแตะแบบง่ายๆเพื่อจำหน่ายอยู่บ้างแล้ว แต่เนื่องจากยังขาดความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องและขาดทักษะด้านการออกแบบ ทำให้ขายสินค้าได้ในราคาไม่สูงมาก เซ็นทรัลกรุ๊ปจึงได้ว่าจ้างทีมงานของเราไปให้ความรู้กับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพและความสวยงามมากขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 


 

ผลงานโครงการฝึกอบรมที่จัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

กิจกรรมฝึกอบรม “ ผู้บริหารการผลิตระดับกลางในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า” ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 58

     

  

  

  

  

 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน" ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 24-26 มี.ค. 58

  

              

    

 

การอบรมหลักสูตร "การออกแบบและผลิตเครื่องหนังแฟชั่น" โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน จัดการเรียนการสอนโดยทีมงาน TiiD วันที่ 11-15 มกราคม 2559 

  

  

  

 

การอบรมหลักสูตร "การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า" โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดการเรียนการสอนโดยทีมงาน TiiD ระหว่างวันที่ 25-29 เม.ย. 2559 สอนให้กับกลุ่มสตรีบ้านล่าง จังหวัดสมุทรสาคร

  

  

  


 

ผลงานที่ทีมงาน TiiD ได้รับเชิญ 

อ.เทอดธรรม, อ.ไชยันต์, อ.สรชัช เป็นวิทยากรรับเชิญหลักสูตร “การออกแบบนวัตกรรมเครื่องหนังแฟชั่น” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2558

  

 

อ.ไชยันต์, อ.สรชัช เป็นวิทยากรรับเชิญกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมรายสาขา การออกและผลิตกระเป๋า จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

  

 

อ.สรชัช เป็นวิทยากรรับเชิญโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังพล กองทัพภาค ๒ ปี 2558

  

 

อ.สรชัช เป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างรองเท้า ปี 2558

  

 

การอบรมหลักสูตร "เทคนิคการปรับแต่งหุ่นรองเท้า" จัดโดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีทีมผู้สอนของ TiiD อ.ไชยันต์, อ.เทอดธรรม, อ.สรชัช เป็นวิทยากรในช่วงวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2559 

    

  

 

อ.ไชยันต์ ไชยสอง เป็นวิทยากรรับเชิญหลักสูตร "การออกแบบกระเป๋าแฟชั่นสตรีและบุรุษ" จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2559

  


 

โครงการที่ทำร่วมกับสถานศึกษา 

สอนวิชาเครื่องหนังเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชินวัตร 

  

  

  


 

กิจกรรมด้านการให้คำปรึกษาแนะนำกับสถานประกอบการ

  

  

 

ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการซื้อเครื่องจักรและประกอบธุรกิจ

อ.ไชยันต์ ไชยสอง ผู้อำนวยการ TiiD พาผู้ที่จบหลักสูตรทำกระเป๋าและรองเท้าของเราไปเลือกซื้อจักรอุตสากรรม ทางเราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกซื้อจักรและอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งพาไปแหล่งที่ขายเพื่อเลือกซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งใหม่และมือสองสภาพพร้อมใช้งานในราคาไม่แพง 


 

โครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานเอ็นจีโอ

โครงการรองเท้าทะเลจร

ขยะจำพวกโฟมและฟองน้ำที่เราทิ้งลงท้องทะเลจะย่อยสลายเองตามธรรมชาติไม่ได้ ทำให้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม Rubber Dream Team หน่วยงานวิจัยจากจังหวัดปัตตานีได้คิดค้นวิธีการ ที่จะนำขยะจากทะเลเหล่านั้นมาผ่านขบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทำเป็นพื้นรองเท้าแบบแผ่น

TiiD ได้รับเกียรติจาก Rubber Dream Team ให้เป็นผู้คิดคอนเซ็ป ออกแบบ และผลิตรองเท้าต้นแบบ ที่ใช้พื้นขยะมาเป็นส่วนประกอบรองเท้าต้นแบบคอลเลคชั่นนี้จะถูกนำไปแสดงและจำหน่ายในงาน Eco Friendly Christmas Gifts ที่สยามเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 20-31 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่อ Tlejourn:ทะเลจร ติดตามได้ทางเพจ https://www.facebook.com/Tlejourn

  

  


 

ผลงานการจัดโครงการฝึกอบรมฟรีด้านเครื่องหนัง

  

    

      

     

     

     

      


 

Visitors: 103,942